Книжки по сільському господарству

Заходи боротьби з бур'янами

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Засмічення ґрунту та посівів насінням бур'янів відбувається переважно при внесенні неправильно заготовлених органічних добрив, використанні для сівби некондиційного насіння, внаслідок порушень технологій у системах обробітку ґрунту тощо.
Для розробки та успішного застосування науково обґрунтованих комплексних заходів боротьби з бур'янами треба щорічно проводити облік засміченості сільськогосподарських угідь. За його показниками складають карту засміченості полів, де крім ступеня засміченості зазначають його характер та переважаючи види й групи бур'янів.
Таблиця 64
Оцінка засміченості посівів, бали
Таблиця 64І
На виробництві здебільшого використовують найпростіший окомірний метод обліку видового складу вегетуючих бур'янів та ступінь засміченості посівів за бальною системою, розробленою О. І. Мальцевим (табл. 64).
Обстеження кожного поля сівозміни здійснюють по його діагоналі у певний для кожної культури час. Облікові ділянки розміщують на певній відстані одна від одної. Тип забур'яненості кожного поля або його частини визначають при поєднанні різних груп бур'янів або за переважаючою групою: малорічні, кореневищні, коренепаросткові або змішані. Крім окомірного методу обліку засміченості посівів, існують кількісний та кількісно-ваговий методи. Останній найточніший, проте трохи громіздкий, і тому більше застосовується з науковою метою.
Одержані результати наносять на карту полів сівозміни чи окремих земельних ділянок, позначаючи умовними знаками дані про забур'яненість посівів по полях різними біологічними групами бур'янів. Карти забур'яненості посівів використовують для розробки комплексу заходів боротьби з бур'янами.
Облік засміченості ґрунту насінням бур'янів. Для визначення засміченості ґрунту насінням бур'янів відбирають ґрунтові проби з певної глибини бурами Шевелєва або Калентьєва в 8-10 місцях поля. Ґрунтові зразки з відповідних глибин відмивають на ситах з отворами 0,25 мм. Насіння бур'янів та органічні частини залишаються на ситі, а мінеральні проходять через нього. Залишок на ситі просушують і з нього вибирають насіння, перераховуючи його загальну кількість та по видах на 1 га. Вважають, коли в Я посівному шарі менше 10 млн шт. насінин бур'янів, засміченість ґрунту слабка, при 10-50 — середня і понад 50 млн — сильна.
Цим методом не можна врахувати насіння, дрібніше 0,25 мм. це — насіння вовчка соняшникового та гіллястого, а також сушениці болотної, гулявника весняного. Для їх відокремлення і насамперед для обліку вовчків використовують важкі розчини поташу або хлористого цинку.
Облік засміченості ґрунту органами вегетативного розмноження. Органами вегетативного розмноження є цибулини, бульби, кореневища (підземні стебла) та корені коренепаросткових бур'янів з наявними на них бруньками. Цибулини та бульби в ґрунті обліковують у той час, що і насіння бур'янів за раніше визначеним методом.
Для обліку корневищ та кореневих паростків використовують невеликі пробні ділянки, на яких викопують підземні органи розмноження. Після відокремлення від ґрунтової маси підраховують їх довжину, масу та кількість наявних бруньок. Ці дані перераховують на 1 га. Одержані дані наносять на карту забур'яненості полів сівозмін.
Боротьба з бур'янами означає знищення їх або зниження їх шкідливої дії різними способами. Велике значення у боротьбі з бур'янами мають своєчасність та висока якість виконання всіх сільськогосподарських робіт, повне дотримання встановленого чергування культур у сівозмінах, проведення науково обґрунтованого комплексу запобіжних та винищувальних заходів.
Усі заходи боротьби з бур'янами поділяються на запобіжні та винищувальні. Запобіжні заходи мають бути спрямовані на усунення джерел і шляхів розповсюдження бур'янів, а винищувальні — на знищення бур'янів механічними, фізичними, біологічними та хімічними методами.
Науково обґрунтоване застосування методів боротьби з бур'янами в певних умовах, спрямоване на зменшення кількості їх до рівня економічного порогу шкідливості, називається інтегрованою системою боротьби з бур'янами. Економічним порогом шкідливості є мінімальна кількість бур'янів, знищення яких забезпечує одержання приросту врожаю, який окуповує витрати на винищувальні заходи та збирання додаткової продукції. Велике значення при виборі строків і заходів боротьби з бур'янами має визначення критичного порогу шкідливості, тобто найменшої кількості бур'янів, за якою встановлюють статистичне зниження врожаю культури або її якості.
Основою інтегрованої системи заходів боротьби з бур'янами є правильне використання біологічних особливостей культур них рослин і бур'янів, на які впливають відповідними заходами агротехніки та виконанням комплексу запобіжних заходів. Запобіжні заходи боротьби з бур'янами передбачають проведення таких робіт: очищення посівного матеріалу від насіння бур'янів і використання для сівби кондиційного насіння або класу; правильне зберігання та використання напівперепрілого Я та перепрілого гною, згодовування тваринам тільки в розмеленому або в запареному вигляді кормів, якщо в них міститься велика кількість насіння бур'янів; обкошування доріг, меж, полезахисних смуг, меліоративних каналів до або під час цвітіння бур'янів; дотримування оптимальних строків і способів сівби та Я норм висіву насіння; очищення поливної води від насіння бур'янів у системі зрошувальних каналів; суворе додержання правил карантину; своєчасне та якісне збирання врожаю з герметизацією сепаруючих органів збиральних машин для запобігання розсіванню насіння бур'янів; впровадження прогресивних способів збирання зернових культур з вивезенням з полів усієї біологічної маси врожаю.
До запобіжних заходів боротьби з бур'янами належать обробіток ґрунту, зокрема лущення стерні, боронування, зяблевий, передпосівний обробіток та обробіток парів.
Винищувальні заходи. Механічні заходи боротьби з бур'янами передбачають пряме знищення бур'янів, що ростуть на і полях. До них насамперед відносять раціональний механічний обробіток ґрунту та його прополювання.
Після обробітку ґрунту наявне в ньому насіння бур'янів проростає, а потім їх сходи знищують. Так, післяжнивне лущення стерні, проведене після або вслід за збиранням зернових, сприяє ; (за належних умов) масовому проростанню насіння бур'янів, сходи яких знищують під час наступного обробітку ґрунту. Велике значення для знищення бур'янів має паровий обробіток ґрунту з пошаровим очищенням його від насіння бур'янів та їх вегетативних органів. Раннє весняне боронування зябу та передпосівна культивація також сприяють зменшенню засміченості полів.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.