Книжки по сільському господарству

Гній

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Основним органічним добривом є гній. Д. М. Прянишников вважав, що гній є важливим джерелом азоту, фосфору і калію як за абсолютною їх кількістю в ньому, так і за вартістю, рівномірністю розподілу по території сільськогосподарського використання. Із збільшенням застосування мінеральних добрив роль гною у підвищенні родючості ґрунтів, особливо легкого гранулометричного складу, значно зросте. Практика застосування добрив довела доцільність сумісного застосування органічних і мінеральних добрив. Це пояснюється тим, що застосування самих лише мінеральних добрив, особливо кислих і фізіологічно кислих у великих нормах, зумовлює погіршення властивостей ґрунтів, призводить до зниження врожайності та якості сільськогосподарської продукції.
Внесення органічних добрив та вапна було і є найбільш діючим заходом з усіх відомих для збереження і підвищення родючості ґрунтів. Систематичне застосування органічних добрив підвищує вміст поживних речовин, увібраних основ, поглинальну здатність та буферність, вологоємкість, пористість і водопроникність ґрунту, збагачує його на мікрофлору, посилює біологічну активність. Застосування гною зменшує кислотність ґрунту, поліпшує його фітосанітарний стан та підвищує біологічну активність.
Органічні речовини гною сприяють поліпшенню фізичних властивостей і структури ґрунту. Ґрунти глинистого гранулометричного складу при внесенні гною стають пухкішими, краще пропускають воду і повітря та краще обробляються механізмами. Піщані ґрунти стають більш зв'язними, вологоємкість їх підвищується.
Застосування гною в зернобуряковій сівозміні Миронівської дослідної станції збільшувало водостійкість агрегатів чорноземних ґрунтгв — з 17,6 до 31%, капілярну вологоємкість — з 37,9 до 1 40,2%, водопроникність — із 100 до 130%.
При розкладанні органічних речовин гною виділяється теплота, що позитивно позначається на інтенсивності біологічних процесів. При цьому життєдіяльність мікроорганізмів та ферментів посилюється, в результаті вивільняється значна кількість вуглекислого газу, мінеральних елементів живлення рослин і мікроорганізмів. Отже, гній діє на ґрунт всебічно. Внесення органічних добрив приводить до нагромадження в ґрунті органічної речовини, гумусу, гумінових і фульвокислот.
Внесення органічних добрив — це найкращий спосіб збагачення ґрунту на органічну речовину, яка здатна перетворюватись на гумус, що значно підвищує родючість ґрунтів. Тому гній треба розглядати як джерело не тільки перегною, а й макро- та мікроелементів, біологічно активних речовин.
Щорічне застосування 35 т/га гною, азоту N94 у складі мінеральних добрив під озиму пшеницю, яку вирощували беззмінно (100 років) на важкосуглинистих ґрунтах Ротамстедської дослідної станції (Англія), зумовило збільшення вмісту гумусу при застосуванні гною до 4,48%, мінеральних добрив — до 2,07% порівняно з 1,88% без застосування добрив. Урожайність озимої пшениці при цьому відповідно становила 27,7, 24,1 і 13,3 ц/га.
При вирощуванні культур без добрив живлення їх азотом відбувається за рахунок мінералізації гумусу, втрати якого досягають 0,9-1,5 т/га. Систематичне сумісне застосування органічних і мінеральних добрив у сівозмінах сприяє нагромадженню гумусу в ґрунті. Так, внесення гною та одинарної норми мінеральних добрив зумовило збільшення вмісту гумусу до 4,53% в лучно- чорноземних ґрунтах, а збільшення норми мінеральних добрив у 1,5 рази з такою самою кількістю гною зумовило збільшення вмісту гумусу до 5,31% порівняно з 4,29% без добрив. Із 1 т гною утворюється 35-50 кг гумусу. При цьому у ґрунті синтезуються гумінові і фульвокислоти, які мають підвищену обмінну здатність.
Для підтримання бездефіцитного балансу гумусу багато вчених вважає, що необхідно вносити на орних землях, на дерново — підзолистих ґрунтах — 12-15 т/га органічних добрив, на чорноземах — 9-13 т/га.
Значення гною, за висловом Д. І. Менделєєва, підтверджене віками, тому що він діє швидко й ефективно, поліпшує фізичні властивості ґрунтів, придатний для застосування в усіх сівозмінах є повним добривом за хімічним складом. Поступове вивільнення поживних речовин з гною не призводить до підвищення концентрації ґрунтового розчину, яке може негативно позначитись на рості і розвитку рослин, особливо на ґрунтах з незначним вмістом органічних речовин. Органічна частина ґрунту адсорбує мінеральні поживні речовини і таким чином регулює їх засвоєння. Великий позитивний вплив органічних добрив виявляється не тільки в їх прямій дії, а й у післядії.
Склад гною. Гній поділяється на підстилковий (твердий) і безпідстилковий (рідкий). Гній — це суміш екскрементів і сечі, перемішаних з підстилкою, що містить у собі всі речовини, необхідні для живлення рослин. Поживні речовини в гної містяться в такому співвідношенні, яке необхідне для рослин.
Склад гною залежить від виду тварин та їх віку, кількості і якості кормів та підстилки, способу зберігання гною тощо (табл. 30).

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.