Книжки по сільському господарству

Морфологічні ознаки ґрунту

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

При взаємодії складних біологічних та фізико-хімічних процесів ґрунтоутворення формується ґрунтовий профіль. Залежно від умов і процесів ґрунтоутворення формуються відповідні генетичні горизонти. їх відрізняють один від одного за морфологічними ознаками. До основних морфологічних ознак, які беруть до уваги при польовому дослідженні ґрунтів, є такі: будова профілю, товщина ґрунту та окремих його горизонтів, забарвлення, гранулометричний склад та структура, складення, новоутворення, включення та характер переходу одного горизонту до іншого.
Для ознайомлення з будовою ґрунту та морфологічними ознаками окремих його генетичних горизонтів викопують яму завглибшки 1,5-2 м так, щоб одна стінка була вертикальною.
Розподіл ґрунтової товщі на окремі горизонти називається будовою ґрунтового профілю. Формування ґрунтових горизонтів пов'язане з пересуванням різних продуктів ґрунтоутворення по Ґрунтовій товщі. Залежно від клімату і напряму пересування ґрунтових розчинів вони можуть пересуватись в ґрунтовому профілі вниз або вгору. У верхньому горизонті завжди утворюються і нагромаджуються органічні речовини. Тому верхній горизонт Фунту називається перегнійно-акумулятивним (від лат. ассити- Іаtiо — акумуляція, нагромадження), або гумусовим. Разом з акумуляцією гумусових речовин у верхніх горизонтах ґрунту при них умовах полярних або пустельних областей, слаборозвинутий ґрунт на продуктах звітрення твердих пород) до 200-250 см (ґрунти Полісся, Лісостепу і північного Степу) низхідному русі вологи відбувається розчинення та винос у нижні горизонти мінеральних та органічних сполук.
Такий верхній горизонт ґрунту називається гумусово-елювіальним (від лат. еіио — вимивати). Отже, в цьому горизонті ґрунту одночасно з нагромадженням гумусу відбувається і його вимивання. Горизонт ґрунту, в якому винос речовин переважає над нагромадженням і який, як правило, формується безпосередньо під гумусово-елювіальним горизонтом, називається елювіальним. Горизонт ґрунтового профілю, що знаходиться нижче елювіального горизонту і в якому осідають вимиті зверху речовини, називається ілювіальним (від лат. іііио — вмивати). Потім ілювіальний горизонт переходить у ґрунтотворну породу.
Усі названі вище горизонти при морфологічному дослідженні ґрунтового профілю позначають умовними знаками — символами. Для цього використовують літери латинського алфавіту. В Україні застосовують символи, запропоновані акад. О. Н. Соколовським, а в інших країнах СНД — символи В.В. Докучаєва (табл. 4).
Якщо основні ознаки однакові за формою своєї прояви, то їх можна записати двома великими літерами (наприклад — НР). У випадку, коли ступінь вираження ознаки слабкий, то її можна відобразити малою літерою, та ще й у дужках — Р(И)к.
Кожний горизонт ґрунту має свою потужність (товщину), яка вимірюється в сантиметрах. Загальна потужність профілю різних ґрунтів залежить від процесу ґрунтоутворення та стадії розвитку і буває від кількох сантиметрів (примітивний ґрунт в екстремаль- них умовах полярних або пустельних областей, слабкорозвинутий ґрунт на продуктах звітрення твердих пород до 200-250 см (ґрунти Полісся, Лісостепу і північного Степу).
Таблиця 4
Система символів генетичних горизонтів

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.