Книжки по сільському господарству

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Гудзь В.П.,Лісовал А.П.,Андрієнко В.О.,Рибак М.Ф.Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії:Підручник.За редакцією В.П.Гудзя.Друге видання,перероблене та доповнене.-К.:Центр учбової літератури,2007.-408с.

Висвітлені питання походження ґрунтів, їх властивості, поширення, бонітування та шляхи підвищення родючості. Подано відомості про тео­рію живлення рослин, види і форми добрив, їх використання в системі удобрення культур у сівозмінах та вплив на формування величини та якості врожаю. Викладено основні теоретичні та практичні питання зем­леробства: умови життя рослин та їх регулювання, захист посівів від бурянів, сівозміни, обробіток ґрунту, захист його від ерозії, підготовка насіння до сівби, висівання сільськогосподарських культур та системи зем­леробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Для викладачів і студентів з економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів III—IV рівнів акредитації.