Книжки по сільському господарству

Поняття про формальну і неформальну освіту

Галич. Сільськогосподарське дорадництво

Освіта дорослих (освіта впродовж життя) — це цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поз?, межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та після дипломної освіти.
Освіта дорослих поділяється на формальну та неформальну.
Формальна освіта — це освіта, спрямована на одержання або зміну освітнього рівня та кваліфікації в навчальних закладах та установах освіти згідно з визначеними освітньо-професійними програмами і терміном навчання, заходами державної атестації, що підтверджується отриманням відповідних документів про освіту.
Неформальна освіта — це здобуття знань, умінь і навичок для задоволення освітніх особистісних потреб, не регламентоване місцем здобуття, терміном та формою навчання, заходами державної атестації.
Законодавство України про освіту дорослих (освіту впродовж життя) базується на Конституції України, складається з законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту дорослих» та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність системи освіти дорослих (освіти впродовж життя).
Державна політика у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) визначається Верховною Радою України.
Державна політика у сфері освіти дорослих (освіти впродовж життя) ґрунтується на принципах:
доступності та добровільності здобуття освіти громадянами впродовж життя;
неперервності та наступності процесу освіти;
цілеспрямованості, динамічності, прогностичності системи освіти дорослих (освіти впродовж життя);
науковості, технологічності і перспективності;
інтеграції системи освіти дорослих (освіти впродовж життя) України у світову систему освіти дорослих (освіти впродовж життя);
державної підтримки системи освіти дорослих (освіти впродовж життя);
фінансування державних і комунальних закладів та установ освіти дорослих (освіти впродовж життя) відповідно до їх структури, нормативів та обсягів надання освітніх послуг;
врахування особливостей структури і змісту освітніх потреб особистості на різних стадіях її життєвого шляху;
єдності формальної та неформальної освіти;
конкурентоспроможності і гласності при визначенні і реалізації пріоритетних напрямів розвитку системи освіти дорослих (освіти впродовж життя).
Громадяни України мають право на здобуття освіти впродовж життя незалежно від віку, статі, етнічної належності, освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, наукового ступеня та вченого звання, світоглядних переконань, соціального і майнового стану, місця проживання, стану здоров'я, а також право на підтримку з боку держави і суспільства, право на умови навчання, які відповідають особливостям дорослої особи, право на офіційне визнання фактичних освітнього рівня та кваліфікації, які набуті в процесі формальної та неформальної освіти. Вони вільні у виборі форм освіти дорослих (освіти впродовж життя), навчальних закладів і установ, напрямів підготовки і спеціальностей, освітніх та освітньо-професійних програм.
Працівники підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності під час навчання в системі освіти дорослих (освіти впродовж життя) мають право на відповідний режим роботи, додаткову відпустку та пільги згідно з чинним законодавством.
Держава гарантує громадянам України здобуття освіти впродовж життя, забезпечує пріоритетність розвитку освіти дорослих шляхом:
фінансування за рахунок державного бюджету державних та комунальних закладів і установ освіти дорослих (освіти впродовж життя);

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.